Hospitalizace na lůžkovém oddělení

Lůžková část kliniky je umístěna v prvním nadzemním podlaží a sestává z jednotky intenzivní péče (budova D1) a dvou samostatných lůžkových oddělení: oddělení 1 (budova D1), oddělení 4 (budova D2). Kde nás najdete?

Pacienti indikovaní k přijetí na lůžkovou část kliniky absolvují administrativní příjem na ambulanci, odkud jsou následně směrováni na příslušné lůžkové oddělení. V urgentních situacích - zpravidla nemocní dovezení RZP - jsou pacienti přijímáni přímo na jednotku intenzivní péče.

Pacienti jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením na pokoji. Oddělení je vybaveno jedním televizorem. K hospitalizaci je nutno vzít s sebou základní hygienické potřeby, přezůvky.

Návštěvní hodiny jsou denně od 15 do 17 hodin, v neděli navíc od 10 do 12 hodin.

Jednotka intenzivní péče je určena k léčbě oběhově nestabilních pacientů, k intenzivnímu sledování a monitoraci nemocných po komplikovaných invazivních zákrocích. Obě lůžková oddělení jsou určena k doléčení stabilizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče, k plánovaným diagnostickým a léčebným hospitalizacím, k hospitalizaci neplánovaných pacientů přijatých cestou interní ambulance kliniky, nebo Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. V případě potřeby mají obě oddělení možnost telemetrického sledování srdeční činnosti pacientů.

Poněvadž Fakultní nemocnice Olomouc slouží i jako výukové pracoviště, mají pacienti možnost se na oddělení setkat se studenty zdravotní školy, nebo lékařské fakulty.

  • Vedoucí jednotky intenzivní péče: prof. MUDr. Martin Hutyra, PhD., staniční sestra: Bc. Dagmar Hetclová, tel.: 588 443 220

  • Vedoucí odd. 1: MUDr. Marián Fedorco, staniční sestra: Renáta Sedláčková, tel.: 588 443 214

  • Vedoucí odd. 4: MUDr. Yvona Hrčková, staniční sestra: Magdaléna Zelinková, tel.: 588 443 210

Jednotka intenzivní péče - kardiologie (JIPK) se nachází v 1. nadzemním podlaží pavilonu D1 Fakultní nemocnice Olomouc v přímé návaznosti na Oddělení intervenční kardiologie.

JIPK disponuje 5 lůžky, na kterých je ročně hospitalizováno 650-750 pacientů (např. v roce 2009 bylo na JIPK hospitalizováno 684 klientů) ze spádové oblasti Olomouckého kraje a přilehlých regionů (cca 800 tis. obyvatel). Medián délky hospitalizace byl 2 dny a ve většině případů byl klient následně předán do péče standardního oddělení 1. interní kliniky kardiologie na telemetricky monitorované lůžko.

JIPK disponuje vyškoleným zdravotnickým personálem a moderním technologickým zařízením, které zahrnuje komplexní vybavení pro neinvazivní a invazivní monitorací hemodynamiky a vitálních funkcí, přístroje pro plnohodnotnou umělou plicní ventilaci, kontinuální hemoeliminační a hemofiltrační přístroj a mechanické srdeční podpory (intraaortální balónková kontrapulzace a mimotělní membránový oxygenátor – tzv. ECMO). Samozřejmostí je pro diagnostiku a vedení některých výkonů (kanylace centrálních žil, perikardiální a pleurální punkce) nepřetržitá dostupnost echokardiografie s možností provedení standardního transtorakálního, transezofageálního a intrakardiálního vyšetření a dočasné transvenózní stimulace. Pro případ náhlé zástavy oběhu je k dispozici zevní kompresní automatický systém pro nepřímou srdeční masáž s následnou možností intravaskulární řízené terapeutické hypotermie.

JIPK poskytuje specializovanou hospitalizační péči o pacienty s akutními koronárními syndromy (především akutní koronární syndromy s elevacemi ST segmentů a rizikové formy akutních koronárních syndromů bez elevací ST segmentů). Tito pacienti tvoří většinu hospitalizovaných na JIPK a standardně jsou přijímáni po provedení direktní perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací stentu. Tato reperfuzní strategie léčby akutních koronárních syndromů je standardem, farmakologická léčba (trombolýza) se využívá pouze v ojedinělých případech. Většina pacientů s nekomplikovaným průběhem je předána do péče standardního oddělení kliniky nebo do spádového a odesílajícího pracoviště. V případě nutnosti urgentního kardiochirurgického výkonu (revaskularizace tzv. aortokoronárním bypassem, náhrada chlopně, chirurgická korekce ruptury komorového septa nebo srdeční stěny) je pacient předán přímo na operační sál. Komplikované formy akutního infarktu myokardu jsou léčeni všemi moderními farmakologickými a nefarmakologickými metodami.

Na JIPK je poskytována péče pacientům se závažnými formami akutního srdečního selhání s možností terapie všemi v současnosti dostupnými farmakologickými a nefarmakologickými metodami podpory oběhu (včetně plnohodnotné mechanické srdeční podpory), v indikovaných případech s odesláním pacienta k srdeční transplantaci.

Ve spolupráci s Oddělením urgentního příjmu jsou na JIPK přijímáni pacienti s rizikovými formami akutní plicní embolie s možností indikace nepřetržitě dostupných forem reperfuzní terapie (farmakologická trombolytická terapie, kardiochirurgická embolektomie a katetrizační mechanická fragmentace embolu v plicnici).

Dále jsou na JIPK hospitalizováni pacienti s život ohrožujícími arytmiemi, kteří jsou indikováni k akutní elektrické kardioverze, v případě tzv. arytmické bouře k intravenózní farmakologické antiarytmické léčbě, umělé plicní ventilaci v hluboké analgosedaci, transvenózní kardiostimulaci k tzv. overdrivingu (přestimulování) arytmie a v krajním případě na zavedenou léčbu rezistentní arytmie s odesláním k srdeční transplantaci.

Pacienti po kardiopulmonální resuscitaci jsou standardně na JIPK léčeni podle protokolu terapeutické hypotermie s využitím přístroje pro intravaskulární řízené chlazení. 

Dále v rámci ambulantního provozu jsou na JIPK prováděny elektivní elektrické kardioverze (120-150/rok), diagnostické a evakuační perikardiální punkce (cca 20/rok) a ve spolupráci s ambulancí plicní hypertenze pravostranné srdeční katetrizace (cca 80/rok) ke kvantifikaci, diferenciální diagnostice plicní hypertenze s testem vazoreaktivity. Kromě toho zajišťuje personál JIPK nepřetržitou dostupnost dočasné transvenózní kardiostimulace a bed-side echokardiografie (včetně transezofageálního vyšetření) pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc (především Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení urgentního příjmu).

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
Tel.: +420 588 443 220
Freeset FNOL: +420 588 442 724
E-mail: martinhutyra@seznam.cz

Ošetřovatelská péče na JIPK

Ošetřovatelskou péči na JIPK poskytují zdravotničtí pracovníci nelékaři, kteří absolvují postgraduální specializační studium v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Tito pracovníci prohlubují a rozšiřují znalosti ve svém oboru prostřednictvím celoživotního vzdělávání, účastní se kurzů, seminářů a kongresů.

Individualizovaná ošetřovatelská péče je poskytována podle nejnovějších trendů a vědeckých poznatků prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Na základě odebrané ošetřovatelské anamnézy a zhodnocení poruch potřeb pacienta stanoví sestra ošetřovatelské diagnózy a plán ošetřovatelské péče, který průběžně hodnotí a koriguje. Etický kodex sester a práva pacientů jsou respektována v plném rozsahu.

Chod JIPK je dán časovým harmonogramem, který je uveden v Domácím řádu I. interní kliniky. Každý pacient přijatý na JIPK je s tímto Domácím řádem seznámen.

Návštěvy jsou stanoveny ve všední dny od 15,00 – 16,30, o víkendech a svátcích od 10,00 – 11,30, 15,00 – 17,00 hod. Díky široké spádové oblasti jsou po domluvě umožněny návštěvy u pacientů mimo stanovenou dobu.

Při přijetí je vypisován tiskopis Souhlas s hospitalizací, ve kterém je důležité uvést osobu/osoby, které mohou být informovány o zdravotním stavu pacienta. Informace jsou podávány lékařem a to pouze ústně při osobní návštěvě. Telefonické informace se neposkytují z důvodu ochrany informací před zneužitím.

Provoz oddělení je profilován především na diagnostiku a léčbu nemocí srdce a krevního oběhu. Oddělení dispozičně bezprostředně navazuje na jednotku intenzivní kardiologické péče, odkud jsou pacienti, po stabilizaci zdravotního stavu, překládáni na oddělení jedna k doléčení. Oddělení jedna je vybaveno telemetrickým systémem s centrálou umožňující na dálku sledovat srdeční činnost pacienta a automaticky hlásit alarmy spouštěné definovanými poruchami srdečního rytmu. Telemetrická základna je využívána k péči o nemocné s poruchami srdečního rytmu, ať již k nastavení konvenční terapie, či hybridním způsobu léčby kombinujícím možnosti katetrizační ablace vybraných arytmií, případně i v kombinaci s kardiostimulací.

V řadě případů pacienti vedle medikamentózní léčby podstupují i intervenční zákroky. Pacienti jsou připravování k diagnostickým zákrokům neinvazivní povahy, nebo invazivním zákrokům jako je koronarografie, srdeční katetrizace, vyšetření srdečního převodního systému, vyšetřování pomocí nitrosrdečních elektrod, implantace kardiostimulátoru, defibrilátoru, septálního okluderu, nebo katetrizační náhrada aortální chlopně. V souvislosti s některými linvazivními léčebnými a diagnostickými výkony je požadováno vyjádření informovaného souhlasu. Tyto intervence se provádějí ve specializovaných laboratořích kliniky; přímo na oddělení je možno provést evakuaci tekutiny z pohrudniční, nebo břišní dutiny, případně kanylaci centrální žíly.

Z široké palety kardiovaskulárních nemocí, které jsou na oddělení léčeny tvoří převažující skupinu nemocní s ischemickou chorobou srdeční, poruchami srdečního rytmu, chlopenními vadami, srdečním selháním, pacienti po srdeční zástavě, nebo s vysokým krevním tlakem. Indikovaní pacienti s ischemickou chorobou srdeční jsou komplexně vyšetřeni, včetně koronarografie s možností koronární angioplastiky, nebo chirurgické léčby. U pacientů schválených ke kardiochirurgické léčbě provádíme celkovéí předoperační vyšetření. Kromě revaskularizačních srdečních operací připravujeme k zákroku také například nemocné s významnými chlopenními vadami. Významnou skupinu pacientů představují nemocní vyžadující implantaci kardiostimulátoru, či kardioverter- defibrilátoru. Indikované nemocné s chronickým srdečním selháním připravujeme rovněž k implantaci resynchronizační kardiostimulace. Část nemocných naší lůžkové základny přichází rovněž ke katetrizačnímu uzávěru defektu síňového septa, či katetrizační náhradě aortální chlopně. Na oddělení jsou rovněž léčeni nemocní se záněty srdečního svalu, srdeční nitroblány, či komplikacemi implantovaných přístrojů.

Oddělení jedna se nachází v prvním nadzemním podlaží budovy D1. Lůžková kapacita oddělení činí 30 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. Standardním vybavením každého pokoje je koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Nemocní mají na pokoji k dispozici samostatnou uzamykatelnou skříň, noční stolek a komunikační systém propojený s místností sester. Práva pacientů i provozní řád oddělení jsou k dispozici v tištěné podobě. Stravování na oddělení probíhá tabletovým systémem, kdy je pacientům je podávána strava připravená v nemocniční kuchyni dle ordinovaných dietních režimů, dodávaná v termoboxech. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko mají možnost sledovat společnou televizi, nebo si vypůjčit knihu.

Vedoucí odd. 1: MUDr. Marián Fedorco, staniční sestra: Renáta Sedláčková

Lůžkové oddělení 4 (ODD4) se nachází v 5. nadzemním podlaží pavilonu D2 Fakultní nemocnice Olomouc. Oddělení disponuje 24 lůžky na dvoulůžkových pokojích, na kterých je ročně hospitalizováno kolem 1500 pacientů (např. v roce 2009 bylo na ODD4 hospitalizováno 1538 klientů) ze spádové oblasti Olomouckého kraje a přilehlých regionů (cca 800 tisíc obyvatel). Průměrná délky hospitalizace byla v roce 2009 5 dní, a ve většině případů byl klient následně propuštěn do domácího ošetřování. ODD4 disponuje vyškoleným zdravotnickým personálem a moderním technologickým zařízením, které zahrnuje také přístroje ke kontinuálnímu monitorování EKG. Pro oddělení je 24 hodin denně dostupné echokardiografické a koronarografické vyšetření. Pro případ náhlé zástavy oběhu je k dispozici resuscitační tým I. interní kliniky a možnost využití zevního kompresního automatického systému pro nepřímou srdeční masáž, umělé plicní ventilace a následné komplexní resuscitační péče na jednotce intenzivní péče I. interní kliniky.

ODD4 poskytuje specializovanou hospitalizační péči o pacienty s akutními koronárními syndromy (především akutní koronární syndromy bez elevací ST a nestabilní angina pectoris) a také stabilními formami ischémické choroby srdeční. U těchto pacientů je zpravidla v den přijetí provedeno koronarografické vyšetření s případnou navazující direktní perkutánní koronární intervencí (PCI) s implantací stentu nebo kardiochirurgickou revaskularizací aortokoronárním bypassem (CABG). Komplikované a prognosticky závažné formy akutních koronárních syndromů jsou předány k léčbě na jednotku intenzivní péče I. interní kliniky. U pacientů s chlopenními vadami a dalšími srdečními vadami je prováděno kompletní katetrizační i neinvazivní došetření a následně jsou léčeni na kardiochirurgické klinice operací postižené chlopně, nebo pomocí moderních intervenčních zákroků, jako je např. katetrizační uzávěr defektu síňové přepážky nebo katetrizační náhrada aortální chlopně.

Na ODD4 je dále poskytována péče pacientům akutním i chronickým srdečním selháním s možností terapie všemi v současnosti dostupnými farmakologickými a nefarmakologickými metodami, včetně srdeční resynchronizační léčby (CRT), implantace podkožních kardioverterů-defibrilátorů (ICD), v indikovaných případech příprava a odeslání pacienta k srdeční transplantaci.

Dále jsou na ODD4 hospitalizováni a došetřováni pacienti s různými typy srdečních arytmií, u kterých často navazuje invazivní elektrofyziologické vyšetření. V současné době je většina síňových arytmií léčena katetrizační radiofrekvenční ablací, která vede k trvalému vyléčení arytmie a pacienti následně již nemusí užívat žádné léky k potlačení arytmií.

U pacientů s obtížně léčitelnou hypertenzí je prováděno kompletní vyšetření příčin hypertenze, jako jsou například nadprodukce určitých hormonů nadledvin nebo zúžení ledvinových tepen. Jsou prováděny rovněž speciální provokační či supresní testy u určitých typů hormonálních nadprodukcí.

Důležitou součástí oddělení 4 je čtyřlůžkový Kardiostacionář I. interní kliniky, který byl nově zřízen v dubnu 2010 a slouží zejména ke krátkodobým jednodenním hospitalizacím pacientů podstupujících koronarografické vyšetření. U pacientů je v poslední době stále více využíván „radiální přístup“ k srdci cestou tepny na předloktí, díky jemuž odpadá nutnost několikahodinové imobilizace pacienta na lůžku s kompresí třísla. Dále jsou na Kardiostacionáři ambulantně observováni pacienti po určitých specializovaných ambulantních vyšetřeních nebo zákrocích, jako jsou např. odběry krve z nadledvinkových žil, pravostranná srdeční katetrizace nebo klonidinový test. Probíhají intenzivní jednání se zdravotními pojišťovnami a našim cílem je, aby koronarografická vyšetření v brzké budoucnosti byla na Kardiostacionáři prováděna ambulantně a pacienti několik hodin po zákroku odcházeli domů.

Kardiostacionář se nachází v 5. nadzemním podlaží pavilonu D2 Fakultní nemocnice Olomouc. Funguje od dubna 2010 jako součást oddělení 4.

Slouží zejména ke krátkodobým jednodenním hospitalizacím pacientů podstupujících plánované koronarografické vyšetření s případnou navazující direktní perkutánní koronární intervencí (PCI) s implantací stentu. U pacientů je využíván „radiální přístup“ k srdci cestou tepny na předloktí (art. radialis), díky jemuž odpadá nutnost několikahodinové imobilizace pacienta na lůžku s kompresí třísla. Zároveň se zkracuje i doba hospitalizace. Dále jsou na Kardiostacionáři observováni pacienti po určitých specializovaných ambulantních vyšetřeních nebo zákrocích, jako jsou např. odběry krve z nadledvinkových žil, pravostranná srdeční katetrizace nebo klonidinový test.

Prostory Kardiostacionáře jsou klimatizované, nově rekonstruované, navržené architektem tak, aby poskytovali maximální pohodlí pro pacienty. Nacházejí se zde 4 lůžka, oddělená závěsem, který zabezpečuje soukromí pacientů.

Dál je zde pracovní část pro lékaře a zdravotní sestru, díky čemu je zabezpečena nepřetržitá monitorace pacientů po výkonu vyškoleným zdravotním personálem. K dispozici je vlastní sociální zařízení, lednice a plazmová televize.

V plánu je rekonstrukce dalšího dvoulůžkového pokoje a tím by se lůžkový fond Kardiostacionáře rozšířil na 6 lůžek. Probíhají intenzivní jednání se zdravotními pojišťovnami stran Kardiostacionáře. Našim cílem je, aby koronarografická vyšetření v brzké budoucnosti byla na Kardiostacionáři prováděna ambulantně a pacienti několik hodin po zákroku odcházeli domů.

Vypracoval: prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. a MUDr. Jana Obrová